Oferty pracy

Aktualnie Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o., z siedzibą w Mielcu przy ulicy Wojska Polskiego 3, nie prowadzi rekrutacji.


W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Elektrociepłownia Mielec sp. z o.o. z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 danych osobowych, które zawarłem w mojej aplikacji, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu o pracę.”


Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elektrociepłownia Mielec sp. z o.o. z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3;
  2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować pod adresem e-mail: IODO@pl.Andersen.com.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz historia zatrudnienia. W zakresie pozostałych danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda, gdyż tylko od Pani/Pana zależy jakie dane zostaną zawarte w aplikacji.
  4. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne. Czas ich przechowywania zależy od czasu trwania procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu Pani/Pana dane zostaną usunięte, chyba że otrzymaliśmy zgodę na ich wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W przypadku zgody na wykorzystanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą one przechowywane przez okres 1 roku po zakończeniu procesu rekrutacji.
  5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Spółkę pracownicy i współpracownicy. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez Spółkę innym odbiorcom takim jak podmioty świadczące usługi rekrutacji, firmy ochroniarskie oraz dostawcy usług i rozwiązań IT dla Spółki.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy IODO@pl.Andersen.com
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.