Przydatne informacje i dokumenty dla odbiorców z zakresu energii elektrycznej


Aktualne ceny energii elektrycznej

Cennik dla energii elektrycznej obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku.


Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych, do sieci o napięciu wyższym niż 1kV

Informacja sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

Uwaga:

Aktualnie brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV.

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze Elektrociepłownia Mielec Spółka z o.o.

Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowane zmiany tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym:

Informacja z dnia 04 lipca 2023 r.

Dotyczy II kwartału 2023 r.


Aktualna lista sprzedawców z którymi operator ma zawarte generalne umowy dystrybucji

  1. PGE Obrót S.A.
  2. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
  3. Orange Energia Sp. z o.o.
  4. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
  5. Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
  6. EDP Energa Polska Sp. z o.o.
  7. Enefit Sp. z o.o.
  8. ENEA S.A.


Informacja o sprzedawcy z urzędu

Rolę sprzedawcy z urzędu pełni:

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec


Wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia


Wzór umowy dystrybucyjnej


Projekt planu remontów

Prace remontowe w roku 2023 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach.


Informacje o sprzedawcach rezerwowych

Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje, że sprzedawcą rezerwowym na obszarze objętym swoim działaniem jest:

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec


Informacja o procedurze zgłaszania nowych umów sprzedaży

Opis procedury zgłaszania nowych umów sprzedaży znajduje się w części IRiESD zatytułowanej Bilansowanie systemu dystrybucyjnego.


Formularz zgłoszenia nowej umowy sprzedaży


Informacja o strukturze paliw i wpływie na środowisko


Wskaźniki przerw w dostawie energii

Informacja z dnia 05 stycznia 2023 r., za rok 2022.


Informacje o przerwach planowanych

Z uwagi na małą liczbę odbiorców i ograniczony obszar działania przedsiębiorstwa energetycznego terminy i czasy trwania przerw planowanych są uzgadniane przy współpracy z odbiorcami, celem najlepszego możliwego dopasowania przerw planowanych do potrzeb odbiorcy.


Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego

Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.4.19.2022.JJ z dnia 24 października 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Informacja z dnia 03 listopada 2022 roku.


Wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

Wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr: DRE.WOSE.7128.129.2.2018.ZJ z dnia 31 października 2018 r.


Informacja o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej sprzedanej dla danej grupy przyłączeniowej

Informacja z dnia 05 stycznia 2023 roku.


Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń

Efektywność energetyczna (w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz.U. 2021 poz. 468) – stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.
Środkami poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2021 poz. 468 art. 6 ust. 2), są:
1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11);
5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);
6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Kodeksy sieciowe przyłączeniowe

W 2016 roku weszły w życie trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające kodeksy sieci dotyczące przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG), przyłączenia odbioru (NC DC) oraz przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

Kodeks sieci NC RfG

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC-RfG)

Kodeks sieci NC DC

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
(NC DC)

a) instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
b) instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
c) systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

Kodeks Sieci NC HVDC

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
(NC HVDC)


Wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW

Informacja z dnia 05 stycznia 2023 r.


Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych

    Informujemy, że Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej ebok(a)ec.mielec.pl Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu: +48 17 774 51 07.