IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 3/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 17 sierpnia 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 17 września 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 20 września 2023 r. Kartę Aktualizacji nr 3/2023 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 2/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 30 czerwca 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 31 lipca 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 2/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 30 sierpnia 2023 r. Kartę Aktualizacji nr 2/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

Nowa taryfa dla usługi dystrybucji energii elektrycznej

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.8.2023.EŚ zamieszczoną w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 306 (4123) z dnia 4 sierpnia 2023 roku, została zatwierdzona nowa „Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej” dla Elektrociepłowni Mielec Sp. z o. o.

Taryfa została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505 z późn. zm.) i opublikowana ww. Biuletynie Branżowym URE.

Zarząd Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania od dnia 1 września 2023 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. wraz z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 3/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 17 września 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: iriesd@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

• Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 2/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 31 lipca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

• Informacje szczegółowe

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15 lutego 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 17 marca 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 5 kwietnia 2023 r. Kartę Aktualizacji  nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

Renumeracja kodów PPE – zmiana struktury kodu na standard GS1/GSRN

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. informuje o wdrożeniu od dnia 1 kwietnia 2023 r. nowego formatu kodu PPE, w celu jego ujednolicenia w skali całego kraju. Ujednolicenie formatu kodu PPE jest związane z planowaną standaryzacją wymiany informacji oraz wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W związku z powyższym od dnia przeprowadzenia remuneracji, komunikacja z Elektrociepłownią Mielec Sp. z o.o. w zakresie PPE będzie stosowana tylko w nowym formacie, w tym również w zakresie spraw rozpoczętych i nie zakończonych przed terminem wejścia w życie nowego formatu kodów PPE.

Sprzedawcom oraz innym uczestnikom rynku energii udostępniamy plik z mapowaniami kodów PPE, umożliwiający ustalenie nowego kodu w standardzie GS1.

Struktura kodu PPE GS1 dla Elektrociepłowni Mielec Sp. o.o. będzie następująca:

5905523461S1S2S3S4S5S6S7K

gdzie:
    590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1,
    5523461  – numer Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w Systemie GS1,
    S1S2S3S4S5S6S7 – unikalny identyfikator nadany przez spółkę dla danego PPE, S1 – S7 są cyframi od 0 do 9,
    K – cyfra kontrolna

Nowe numery PPE będą widoczne na fakturach wystawianym naszym Odbiorcom.

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.4.2023.EŚ z dnia 9 marca r. zatwierdzona została zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Decyzją Zarządu Spółki Zmianę taryfy wprowadza się do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od 1 kwietnia 2023 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z. o.o.  

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 17 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe