IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2023

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15 lutego 2023 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 17 marca 2023 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 5 kwietnia 2023 r. Kartę Aktualizacji  nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

Renumeracja kodów PPE – zmiana struktury kodu na standard GS1/GSRN

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. informuje o wdrożeniu od dnia 1 kwietnia 2023 r. nowego formatu kodu PPE, w celu jego ujednolicenia w skali całego kraju. Ujednolicenie formatu kodu PPE jest związane z planowaną standaryzacją wymiany informacji oraz wdrożeniem w Polsce Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W związku z powyższym od dnia przeprowadzenia remuneracji, komunikacja z Elektrociepłownią Mielec Sp. z o.o. w zakresie PPE będzie stosowana tylko w nowym formacie, w tym również w zakresie spraw rozpoczętych i nie zakończonych przed terminem wejścia w życie nowego formatu kodów PPE.

Sprzedawcom oraz innym uczestnikom rynku energii udostępniamy plik z mapowaniami kodów PPE, umożliwiający ustalenie nowego kodu w standardzie GS1.

Struktura kodu PPE GS1 dla Elektrociepłowni Mielec Sp. o.o. będzie następująca:

5905523461S1S2S3S4S5S6S7K

gdzie:
    590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1,
    5523461  – numer Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w Systemie GS1,
    S1S2S3S4S5S6S7 – unikalny identyfikator nadany przez spółkę dla danego PPE, S1 – S7 są cyframi od 0 do 9,
    K – cyfra kontrolna

Nowe numery PPE będą widoczne na fakturach wystawianym naszym Odbiorcom.

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.4.2023.EŚ z dnia 9 marca r. zatwierdzona została zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

Decyzją Zarządu Spółki Zmianę taryfy wprowadza się do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od 1 kwietnia 2023 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z. o.o.  

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 17 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

Nowa taryfa Elektrociepłowni Mielec dla usługi dystrybucji energii elektrycznej

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.44.2019.UJN zamieszczoną w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 148(3659) z dnia 23 czerwca 2022 roku, została zatwierdzona nowa „Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej” dla Elektrociepłowni Mielec Sp. z o. o.

Taryfa została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019 r. poz. 503) i opublikowana ww. Biuletynie Branżowym URE.

Zarząd Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 r.

• Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.

IRiESD – Karta Aktualizacji Nr 1/2022

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15 lutego 2022 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 18 marca 2022 r. konsultacje projektu Karty Aktualizacji nr 1/2022 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 6 kwietnia 2022 r. Kartę Aktualizacji  nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji. (plik w formacie PDF). Opracowanie projektu zmian wynikało z konieczności uwzględnienia nowych regulacji prawnych.  

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Informujemy jednocześnie, że wraz z publikacją zmiany instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

Plan Ograniczeń poboru energii elektrycznej na okres od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022

Operator Systemu Dystrybucyjnego Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. informuje, że zatwierdzony i uzgodniony został z PGE Dystrybucja S.A. plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Przypominamy odbiorcom, których wielkość mocy umownej przekracza 300kW o obowiązku zmniejszenia poboru mocy w przypadku wprowadzenia ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiorcy, których dotyczy niniejszy plan są informowani indywidualnie o dopuszczalnych  wartościach poboru mocy w danym stopniu zasilania.

• Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres
od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu IRiESD

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 2 lipca 2021 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. zakończyła w dniu 16 lipca 2021 r. konsultacje projektu Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. publikuje zatwierdzoną w dniu 20 lipca 2021 r. Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach i sposobie ich uwzględnienia.

• Raport z procesu konsultacji projektu IRiESD EC Mielec

• Zatwierdzona i obowiązująca od dnia 20 lipca 2021 r. IRiESD