Informacje i dokumenty dla odbiorców z zakresu dystrybucji energii elektrycznej


Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych, do sieci o napięciu wyższym niż 1kV

Informacja sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

Uwaga:

Aktualnie brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV.

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze Elektrociepłownia Mielec Spółka z o.o.

Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowane zmiany tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym:

Informacja z dnia 03 kwietnia 2024 r.

Dotyczy I kwartału 2024 r.

—————————————————— Informacje archiwalne ————————————————-


Aktualna lista sprzedawców z którymi operator ma zawarte generalne umowy dystrybucji

 1. PGE Obrót S.A.
 2. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
 3. Orange Energia Sp. z o.o.
 4. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
 5. Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
 6. EDP Energa Polska Sp. z o.o.
 7. Enefit Sp. z o.o.
 8. ENEA S.A.
 9. Optimen Energy S.A.


Informacja o sprzedawcy z urzędu

Rolę sprzedawcy z urzędu pełni:

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec


Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia


Projekt planu remontów

Prace remontowe w roku 2024 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach.


Informacje o sprzedawcach rezerwowych

Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje, że sprzedawcą rezerwowym na obszarze objętym swoim działaniem jest:

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec


Informacje o procedurze zmiany sprzedawcy i zgłaszania nowych umów sprzedaży.

Opis procedury zmiany sprzedawcy oraz zgłaszania nowych umów sprzedaży znajduje się w pkt. D części IRiESD Elektrociepłowni Mielec zatytułowanej Bilansowanie systemu dystrybucyjnego.


Formularz zgłoszenia nowej umowy sprzedaży


Wskaźniki przerw w dostawie energii

Informacja z dnia 05 stycznia 2024 r., za rok 2023.


Informacje o przerwach planowanych

Z uwagi na małą liczbę odbiorców i ograniczony obszar działania przedsiębiorstwa energetycznego terminy i czasy trwania przerw planowanych są uzgadniane przy współpracy z odbiorcami, celem najlepszego możliwego dopasowania przerw planowanych do potrzeb odbiorcy.


Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego

Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.3.8.2023.MKa3 z dnia 25 października 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwo energetyczne Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego: Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Informacja z dnia 31 października 2023 roku.


Wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

Wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr: DRE.WOSE.7128.129.2.2018.ZJ z dnia 31 października 2018 r.


Kodeksy sieciowe przyłączeniowe

W 2016 roku weszły w życie trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające kodeksy sieci dotyczące przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG), przyłączenia odbioru (NC DC) oraz przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

Kodeks sieci NC RfG

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC-RfG)

Kodeks sieci NC DC

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
(NC DC)

a) instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
b) instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
c) systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

Kodeks Sieci NC HVDC

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
(NC HVDC)


Wykaz magazynów energii.

Zgodnie z art. 43g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne operator systemu elektroenergetycznego prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych.

W przypadku gdy właściwym do dokonania wpisu do rejestru magazynów energii elektrycznej może być więcej niż jeden operator systemu elektroenergetycznego, wpisu do tego rejestru dokonuje operator wybrany przez posiadacza magazynu energii elektrycznej.

Wpisowi do rejestru magazynów energii elektrycznej  podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany wpisać magazyn energii elektrycznej do rejestru magazynów energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji lub otrzymania informacji przekazanej przez posiadacza magazynu.

Gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do sieci danego operatora systemu elektroenergetycznego, posiadacz tego magazynu jest obowiązany przekazać temu operatorowi informację zawierającą określone dane w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji.

Rejestr magazynów energii elektrycznej zawiera:

 • oznaczenie posiadacza magazynu energii elektrycznej, w tym:
  1. imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej posiadacza magazynu energii elektrycznej,
  2. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, siedzibę oraz jej adres,
  3. numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • oznaczenie magazynu energii elektrycznej zawierające:
  1. określenie technologii wykorzystywanej do magazynowania energii elektrycznej,
  2. dane dotyczące łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej określonej w kW,
  3. dane dotyczące pojemności magazynu energii elektrycznej określonej w kWh,
  4. sprawność magazynu energii elektrycznej,
  5. maksymalną moc ładowania wyrażoną w kW,
  6. maksymalną moc rozładowania wyrażoną w kW,
  7. miejsce przyłączenia magazynu energii elektrycznej,
  8. wskazanie, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego;
 • tytuł prawny do posiadanego magazynu energii elektrycznej.

Rejestr magazynów energii elektrycznej jest jawny i udostępniany przez operatora systemu elektroenergetycznego na jego stronie internetowej, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zastrzegł posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub podlegających ochronie danych osobowych.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych. Operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany do zaktualizowania tych danych w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

Informacje przygotowane na podstawie wzoru informacji (o której mowa w art. 43g ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)  mogą Państwo przesłać do nas za pomocą poczty elektronicznej lub przesłać na nasz adres korespondencyjny.

Informacja z dnia 12 stycznia 2024 r.


Dostęp do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych

  Informujemy, że Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia 2020 r. zapewnia odbiorcom końcowym możliwość dostępu do informacji w zakresie rozliczeń w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych. Dla celów realizacji dostępu do informacji w formie elektronicznej prosimy korzystać z adresu poczty elektronicznej ebok(a)ec.mielec.pl Informacje będą udzielane na zapytanie kierowane z adresów poczty elektronicznej ujawnionych w treści wiążących strony umów lub w innej formie potwierdzonych pomiędzy stronami. Odbiorcy zainteresowani uzyskiwaniem faktur elektronicznych muszą zaakceptować stosowanie tej formy sporządzania faktur. Dodatkowych informacji w zakresie dostępu do informacji o rozliczeniach w postaci elektronicznej oraz do faktur elektronicznych udzielamy na bieżąco pod numerem telefonu: +48 17 774 51 07.