W trosce o czyste powietrze

Kogeneracyjny układ gazowy obiekt EC-III

Obiekt silników gazowych EC-3 wraz z akumulatorem ciepła.

Dzięki rosnącym wymaganiom środowiskowym produkcja energii elektrycznej i ciepła staje się coraz mniej uciążliwa dla środowiska. Dowodem tego jest także Elektrociepłownia Mielec, która w okresie kilku ostatnich lat przeprowadziła dwie bardzo znaczące inwestycje, które pozwoliły podnieść sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy jednoczesnym obniżeniu emisji substancji pyłowo-gazowych do atmosfery.

Pierwszą inwestycją była zabudowa Elektrociepłowni EC-III, w której zainstalowano dwa kogeneracyjne agregaty gazowe zasilane gazem ziemnym. Najważniejszym osiągnięciem tej inwestycji było podwyższenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy jednoczesnej redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

zan_pyl_gaz_2010-2015

Skala redukcji zanieczyszczeń osiągniętych dzięki wyżej wymienionym inwestycjom.

Drugą bardzo ważną inwestycją, wykonaną z blisko rocznym wyprzedzeniem w stosunku do wymogów prawa, była modernizacja urządzeń odpylania zainstalowanych przy naszych kotłach węglowych. Ówcześnie zainstalowane cyklony i multicyklony zastąpione zostały urządzeniami opartymi o technologię filtrów workowych. Inwestycja pomogła osiągnąć wymagany od początku 2016 roku standard emisyjny dla pyłu oraz zredukować czterokrotnie emisję pyłów do atmosfery.

 

Woda, ścieki, gleba

Wodę na potrzeby technologiczne i sanitarne pobieramy z sieci wodociągowej firmy  EURO-EKO Media Sp. z o.o. oraz  MPGK Sp. z o.o.  Woda dostarczana przez EURO-EKO Media pochodzi z  czwartorzędowych ujęć głębinowych położonych na wschód od Mielca w Szydłowcu natomiast woda dostarczana od MPGK pochodzi z ujęcia powierzchniowego umiejscowionego na prawym brzegu Wisłoki. Pobraną wodę w zależności od pochodzenia i przeznaczenia poddajemy odpowiednim procesom uzdatniania.

Na terenie zakładu powstają ścieki przemysłowe związane z prowadzeniem procesów w instalacji, ścieki deszczowe odprowadzane z terenów utwardzonych oraz ścieki socjalno-bytowe. Ścieki przemysłowe wstępnie podczyszczamy i część z nich wykorzystujemy w innych instalacjach zakładu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z prawem i posiadanymi pozwoleniami prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów powstałych wskutek funkcjonowania instalacji. Odpady gromadzone są w wyznaczonych i odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i urządzeniach. Gwarantuje to zabezpieczenie przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji mogących stanowić zagrożenie. Wszystkie odpady przekazujemy firmom zewnętrznym, które specjalizują się w ich transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu.