Informacje dla odbiorców z zakresu ciepła

Informacje, o których mowa w art. 7b ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.)

  1. Procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego SSE Euro-Park Mielec w 2023 roku = 0 %
  2. Procentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego SSE Euro-Park Mielec w 2023 roku = 0 %
  3. Procentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego SSE Euro-Park Mielec w 2023 roku = 97,7 %
  4. Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.) dla systemu ciepłowniczego SSE Euro-Park Mielec w 2023 roku = 1,201
  5. Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym SSE Euro-Park Mielec w 2023 roku = 225 601 GJ

Informacja o maksymalnych cenach dostawy ciepła

Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 295) informujemy, że w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Elektrociepłownia Mielec Spółka z o.o. stosuje w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tzw. odbiorcy chronieni) maksymalną cenę dostawy ciepła, określoną zgodnie z art.2 ust 5c tej ustawy.

Informacja o maksymalnych cenach ciepła

Informacja dotycząca udziału procentowego ciepła dostarczonego w 2023 roku do sieci ciepłowniczej EC Mielec wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci.

UDH=0,0%


Plan ograniczeń w dostawie ciepła

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. będąca przedsiębiorstwem energetycznym wykonująca działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło przedstawia plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla odbiorców na lata 2022-2025


Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Informacje i dokumenty związane z przyłączeniem obiektów do sieci ciepłowniczej SSE Euro-Park Mielec.