Przydatne informacje i dokumenty dla odbiorców z zakresu energii elektrycznej

 

 

 

 

 


Aktualne ceny energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku.

Nowa taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku.

Informujemy, że postanowienia ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. – o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210) zostaną wdrożone w terminie do 30 dni od chwili wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy cen i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia, ze skutkiem od 1 stycznia 2019r.

 

 

 

 


Informacje o podmiotach ubiegających się o przyłączenie i o dostępnej mocy przyłączeniowej

Informacja sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

Uwaga:

Aktualnie brak podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV.

 

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze Elektrociepłownia Mielec Spółka z o.o.

Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowane zmiany tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym:

 

Informacja z dnia 03 lipca 2020 r.

Dotyczy II kwartału 2020 r.

 

 

 

 


Aktualna lista sprzedawców z którymi operator ma zawarte generalne umowy dystrybucji

  1. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
  2. Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.
  3. PGE Obrót S.A.
  4. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

 

 

 

 


Informacja o sprzedawcy z urzędu

Rolę sprzedawcy z urzędu pełni:

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

 

 

 

 


Wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia

 

 

 

 


Wzór umowy dystrybucyjnej

 

 

 

 


Projekt planu remontów

Prace remontowe w roku 2020 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach.

 

 

 

 


Informacje o planie wprowadzania ograniczeń

Plan wprowadzania ograniczeń w dostawach energii elektrycznej obowiązujących na obszarze objętym działaniem Operatora Systemu Dystrybucyjnego Niepołączonego – OSDn

 

 

 

 


Informacje o sprzedawcach rezerwowych

Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego informuje, że sprzedawcą rezerwowym na obszarze objętym swoim działaniem jest:

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

 

 

 

 


Informacja o procedurze zgłaszania nowych umów sprzedaży

Opis procedury zgłaszania nowych umów sprzedaży znajduje się w części IRiESD zatytułowanej Bilansowanie systemu dystrybucyjnego.

 

 

 

 


Formularz zgłoszenia nowej umowy sprzedaży

 

 

 

 


Informacja o strukturze paliw i wpływie na środowisko

 

 

 

 


Wskaźniki przerw w dostawie energii

Informacja z dnia 26 marca 2020 r., za rok 2019.

 

 

 

 


Informacje o przerwach planowanych

Z uwagi na małą liczbę odbiorców i ograniczony obszar działania przedsiębiorstwa energetycznego terminy i czasy trwania przerw planowanych są uzgadniane przy współpracy z odbiorcami, celem najlepszego możliwego dopasowania przerw planowanych do potrzeb odbiorcy.

 

 

 

 


Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego

Informacja z dnia 04 listopada 2019 roku.

 

 

 


Wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

Wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr: DRE.WOSE.7128.129.2.2018.ZJ z dnia 31 października 2018 r.

 

 

 


Informacja o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej

 

 

 


Środki poprawy efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna (w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – Dz. U. poz. 831 art. 6 ust. 2) – stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.
Środkami poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 art. 6 ust. 2), są:
1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz. 51);
5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060);
6. Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

 

 

 


Kodeksy sieciowe przyłączeniowe

W 2016 roku weszły w życie trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające kodeksy sieci dotyczące przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG), przyłączenia odbioru (NC DC) oraz przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

Kodeks sieci NC RfG

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC-RfG)

Kodeks sieci NC DC

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
(NC DC)

a) instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego;
b) instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego;
c) systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i OSP

Kodeks Sieci NC HVDC

Wdrożenie wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
(NC HVDC)