Aktualnie stawki opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej

Informujemy, że aktualnie obowiązujące stawki opłat za usługę dystrybucji określa taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniona decyzją Regulatora z dnia 23 maja 2019 r. z uwzględnieniem stawek opłaty przejściowej, OZE, kogeneracyjnej i opłaty mocowej, których wielkość wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wyciąg z taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej – Obowiązuje od 1 stycznia 2022 - dokument w formacie PDF

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w części dotyczącej okresu obowiązywania oraz stawek opłaty przejściowej, opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.17.2019.JPi1 z dnia 23 maja 2019 r.  w części dotyczącej zmiany okresu obowiązywania taryfy do 31 grudnia 2019r.,   stawek opłaty przejściowej, opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. - dokument w formacie PDF

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak pisma OKR.4211.20.12.2017.1334.VIIA.JPi1. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki taryfa obowiązuje od dnia 01.06.2018 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. - dokument w formacie PDF

Zmiana taryfy Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4211.20.4.2017.1334.VII.JPi1 z dnia 14 grudnia 2017 r.  w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz opłaty OZE, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2017 r. - dokument w formacie PDF