All posts by admin

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do 17 marca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

• Informacje szczegółowe

Rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji Nr 1/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji. (plik w formacie PDF). Opracowanie projektu zmian wynikało z konieczności uwzględnienia nowych regulacji prawnych.  

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu pocztą elektroniczną na adres: ec@ec.mielec.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonamy zatwierdzenia instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Informujemy jednocześnie, że wraz z publikacją zmiany instrukcji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.  

Nowa taryfa dla usługi dystrybucji energii elektrycznej

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(14)/2015/1334/V/RF zamieszczoną w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 88/2015 z dnia 31-07-2015 roku, została zatwierdzona nowa „Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej” dla Elektrociepłowni Mielec Sp. z o. o.

Taryfa została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013, poz. 1200) i opublikowana ww. Biuletynie Branżowym URE.

Taryfa Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR-4211-9(14)/2015/1334/V/RF z dnia 30 lipca 2015 r.

Pobierz dokument w formacie PDF